Regulamin

Regulamin sklepu partom.pl

Sklepu Internetowego www.partom.pl 

Sklep Internetowy  dostępny pod adresem: www.partom.pl prowadzony jest przez Partom S.C  pod adresem: ul. Metalowca 12 , 39-460 Nowa Deba, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 867-224-00-74 REGON 361171377 adres e-mail: biuro@partom.pl, tel. 158143029

 

I. DEFINICJE

Dla celów niniejszego Regulaminu użytym w nim pojęciom i wyrażeniom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.partom.pl wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.partom.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupu Towarów i korzystać z innych usług oferowanych przez Sprzedającego;
 3. Sprzedający – Partom z siedzibą w Nowej Dębie pod adresem: ul. Metalowca 12 ,  39-460,  posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 867-224-00-74, REGON 361171377;
 4. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, składająca Zamówienie w ramach Sklepu Internetowego i/lub subskrybująca newsletter Sklepu Internetowego (pojęcie to obejmuje zarówno klienta będącego konsumentem jak i przedsiębiorcą);
 5. Strony – Sprzedający oraz Klient określani łącznie;
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 7. Towar – rzecz ruchoma prezentowana przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym mogąca stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży;
 8. Umowa Sprzedaży – umowa na mocy której Sprzedający przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta (Kupującego) własność określonego Towaru w zamian za zapłatę określonej ceny;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta określające rodzaj i ilość wybranych Towarów, zmierzające w sposób bezpośredni do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie;
 10. Płatność – świadczenie Klienta (Kupującego) polegające na uiszczeniu określonej ceny za zamówiony Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami).
 12. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zmianami).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, subskrypcji newslettera oraz dokonywania zakupów oferowanych za jego pośrednictwem Towarów, w tym w szczególności:
  a) warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego,
  b) sposób składania i realizacji zamówień,
  c) formy, koszty i terminy dostawy,
  d) zwroty,
  e) procedura reklamacyjna.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego i zamawiania oferowanych w ramach Sklepu Towarów jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję warunki regulaminu” widocznego podczas procesu składania Zamówienia.
 4. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem linku aktywacyjnego umieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony internetowej
 5. Wszelkie informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w tym w szczególności ich opisy, ceny, parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków technicznych:
  a) posiadanie przez Klienta urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet;
  b) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej dostępnej aktualnie wersji przeglądarki  internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub innej kompatybilnej,
  c) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Klient korzystając ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści wulgarnych, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nawołujących do przemocy lub działań sprzecznych z prawem i/lub naruszających prawa osób trzecich.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz zasadami niniejszego Regulaminu.

IV. SPOSÓB SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym, składając Zamówienie za pośrednictwem zarejestrowanego konta lub bez konieczności trwałej rejestracji danych w bazie danych Sklepu Internetowego (opcja „Zamów bez rejestracji”).
 2. W celu utworzenia konta Klienta należy wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego,  wypełnić znajdujący się tam formularz rejestracyjny, postępując zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Celem utworzenia konta konieczne jest:
  a) podanie przez Klienta następujących informacji: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, nr telefonu oraz adres dostawy (w przypadku gdy jest inny niż wcześniejszy adres podany przez Klienta);
  b) wskazanie, czy Klient jest osobą prywatną czy przedsiębiorcą;
  c) ustalenie loginu i hasła do obsługi konta Klienta (hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient zobowiązany jest do zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich).
 3. Warunkiem koniecznym założenia konta w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję warunki regulaminu” umieszczonego w prawym dolnym rogu formularza rejestracyjnego.
 4. Założenie indywidualnego konta Klienta umożliwia Klientowi składanie Zamówień za jego pośrednictwem, śledzenie statusu bieżących Zamówień, wgląd w historię Zamówień, zarządzanie danymi swojego konta, zarządzanie ustawieniami newslettera, korzystanie z opcji dodatkowych.
 5. Klient dokonuje wyboru zamawianych przez niego Towarów (określając ich rodzaj oraz liczbę) poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka. Składając Zamówienie, Klient zobowiązany jest dokonać wyboru co do formy dostawy oraz sposobu płatności za zamówione Towary. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klient może dokonywać modyfikacji podanych przez siebie danych, w tym w szczególności w zakresie wybranych przez siebie Towarów (w zakresie ich rodzaju oraz ilości), jak również co do sposobu płatności i formy dostawy. Przedstawiona w koszyku Zamówień informacja dotycząca wartości Zamówienia uwzględnia całkowite koszty, jakie zobowiązany jest ponieść Klient w związku z zakupem Towaru, w tym w szczególności wszelkie koszty dostawy, podatki lub jakiekolwiek inne koszty dodatkowe.
 6. W celu potwierdzenia Zamówienia złożonego przez Klienta, na adres mailowy podany przez Klienta zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail zawierająca podsumowanie Zamówienia tj. określenie rodzaju i ilości zamówionego Towaru, całkowitą wartość Zamówienia (cenę Towaru wraz z podatkami, kosztami dostawy), dane osobowe Klienta, formę odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru, dane do faktury VAT (w przypadku gdy Klient zażądał jej wystawienia). Potwierdzenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego o treści „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” umieszczonego w wiadomości e-mail otrzymanej przez Klienta (lub o jakiejkolwiek innej treści wskazującej na obowiązek po stronie Klienta do dokonania zapłaty). Zamówienie które nie zostanie potwierdzone przez okres 3 dni, zostaje anulowane.
 7. Umowa Sprzedaży zamówionego Towaru pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia w sposób opisany w pkt 6 powyżej Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym. Brak potwierdzenia Zamówienia w sposób opisany powyżej powoduje, że obie Strony zwolnione są z jakichkolwiek wzajemnych świadczeń na swoją rzecz.

V. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich (PLN), są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, w tym cła. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które to koszty każdorazowo wskazane są jako osobna pozycja.
 2. Sprzedający zastrzega sobie niniejszym prawo do zmiany cen Towarów oferowanych w ramach Sklepu Internetowego, prawo wprowadzania nowych Towarów oraz prawo do zmiany informacji o kosztach przesyłki lub dostawy Towarów. Powyższe uprawnienie nie narusza praw osób, które złożyły Zamówienia lub zawarły Umowy Sprzedaży przed datą wejścia w życie tych zmian.
 3. Klient składając Zamówienie w Sklepie Internetowym ma prawo wyboru sposobu dokonania płatności za zamówiony Towar:
  a) płatność przy odbiorze:
  – gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Sprzedającego – w przypadku odbioru osobistego;
  – gotówką za pobraniem – należność pobierana jest przez kuriera w chwili dostawy Towaru;
  b) płatność przed wysyłką (przedpłata):
  – przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego: 85 1020 4913 0000 9202 0085 1071
  , w tytule przelewu należy podać nr Zamówienia – wysłanie zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
  – płatnością internetową za pośrednictwem serwisu (strona w przygotowaniu)w tytule płatności należy podać nr Zamówienia – wysłanie zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu płatności.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

VI. DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionych Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i realizowana jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu przesyłką kurierską (Siódemka). Firma kurierska dostarcza zarówno paczki z Towarem opłaconym przed wysyłką, jak i paczki za pobraniem.
 2. Całkowity koszt dostawy Towaru do Klienta podany jest do wiadomości Klienta przed złożeniem przez niego Zamówienia. Wysokość kosztu dostawy uzależniona jest od wybranej przez Klienta formy płatności oraz sposobu dostawy.
 3. Koszty dostawy Towaru do Klienta kształtują się w następujący sposób:
  a) przesyłka kurierska z przedpłatą – 21,00 zł;
  b) przesyłka kurierska za pobraniem – 24,00 zł.
 4. Przewidywany termin dostawy zamówionych Towarów wynosi około 3 (trzy) dni robocze od dnia nadania przesyłki firmie kurierskiej.
 5. Czas nadania przesyłki kurierskiej przez Sprzedającego uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy płatności i przedstawia się następująco:
  a) 1 – 2 dni roboczych od dokonania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia w sposób wskazany w pkt IV ust. 6 powyżej – w przypadku gdy Klient wybrał formę płatności przy odbiorze Towaru (za pobraniem);
  b) 1 – 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedającego płatności za Zamówienie potwierdzone w sposób wskazany w pkt IV ust. 6 powyżej – w przypadku gdy Klient wybrał formę płatności przed wysłaniem Towaru (przedpłata).
 6. W przypadku zamówienia na Towary, które nie są aktualnie dostępne w magazynie Sklepu Internetowego (zgodnie z informacją o dostępności Towaru widocznej na stronie internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia) czas realizacji Zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czym Klient zostanie każdorazowo poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

VII. ZWROTY I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru przez niego lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną (inną niż przewoźnik), poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia. Formularz odstąpienia od umowy dołączany jest do przesyłki, jak również dostępny jest na stronie internetowej pod linkiem (strona w przygotowaniu)
 2. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@partom.pl lub na piśmie na adres siedziby Sprzedającego tj. ul. Metalowca 12 , ,39-460 Nowa Deba .W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem drogą elektroniczną, Sprzedający zobowiązany jest przesłać Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży stanowią Towary wykraczające poza standardową ofertę Sklepu Internetowego, przygotowane na specjalne zamówienie Klienta, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, a także świadczenia, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a Strony zobowiązane są do zwrotu tego co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży. Klient będący Konsumentem powinien dołożyć staranności, aby zwracany przez niego Towar został opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 6. Koszty bezpośrednie zwrotu Towaru Sprzedającemu ponosi Klient. Towar może zostać Sprzedającemu odesłany przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 7. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności tj. cenę zakupu Towaru oraz koszty dostawy. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na podane przez Klienta będącego Konsumentem konto bankowe, względnie Sprzedający zobowiązany jest dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.
 9. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i zasad funkcjonowania Towaru.

VIII. WYMIANY

 1. Klient będący Konsumentem w terminie wskazanym w pkt VII ust. 1 ma również możliwość wymiany dostarczonego Towaru na inny produkt z oferty Sklepu Internetowego. Wymiana taka – w przypadku chęci Klienta skorzystania z takiej opcji – następuje w ramach rozliczenia należnej kwoty za dotychczasowe Zamówienie. Ewentualna różnica pomiędzy ceną Towaru podlegającego wymianie a ceną Towaru dostarczonego w ramach wymiany podlega odpowiedniemu rozliczeniu w ten sposób, że w razie nadwyżki w uiszczonej cenie kwota nadpłaty podlega zwrotowi na konto bankowe Klienta będącego Konsumentem (jeśli wyraził on na to zgodę lub w taki sposób dokonano płatności za pierwotny Towar), natomiast w przypadku niedopłaty Klient dokona stosownej zapłaty uzupełniającej w sposób wskazany w pkt V ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 2. W celu skorzystania z możliwości wymiany zakupionego Towaru, Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@partom.pl lub telefonicznie pod numerem: tel. 15 814 30 29 W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości wymiany Towaru na inny produkt ze Sklepu Klient ponosi wyłącznie koszty odesłania Towaru podlegającego wymianie do siedziby Sprzedającego. Koszty dostawy wymienionego Towaru ponosi Sprzedający.

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sprzedający oświadcza, że wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są oryginalne, nowe i objęte gwarancją producenta. Jeśli nie zaznaczono inaczej, gwarancja wynosi 12 miesięcy. (Gwarancja nie obejmuje Foli ochronnej w ramkach i Potykaczach i stojakach reklamowych)
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Sprzedającego oparta jest na zasadach przewidzianych w pkt 3 – 9 poniżej, o ile nie pozostają one sprzeczne z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane przy użyciu formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod linkiem (Strona w przygotowaniu)
 4. Klient może złożyć reklamację według własnego wyboru w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila na adres biuro@partom.pl ;
  b) kierując pismo (względnie formularz reklamacyjny) na adres siedziby Sprzedającego tj.: Partom ul. Metalowca 12 ,1 , 39-460 Nowa Deba lub telefonicznie:15 814 30 29
 5. c) ustnie w siedzibie Sprzedającego tj. Partom ul. Metalowca 12  , 39-460 Nowa Deba
 6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać określenie reklamowanego Towaru, datę nabycia reklamowanego Towaru, opis wady Towaru, wskazanie daty wykrycia wady Towaru, określenia żądania Klienta co do sposobu usunięcia wady.
 7. Klient powinien – o ile nie uchybia to uprawnieniom Klienta wynikającym z Umowy Sprzedaży lub z przepisów prawa – dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego bez zbędnej zwłoki w celu umożliwienia Sprzedającemu dokonania oględzin Towaru oraz podjęcia innych wskazanych czynności mających na celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy / żądanie zwrotu pieniędzy,
  c) żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo
  d) żądać usunięcia wady Towaru.
 9. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad albo wadę Towaru usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego, albo Sprzedający nie wykonał obowiązku wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo nie usunął wady Towaru. Jeżeli Klientem jest Konsument może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady Towaru żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo zamiast wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna.

  Jeżeli sprzedany Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na Towar wolny od wad albo usunięcia wady Towaru. Sprzedający zobowiązany jest wymienić wadliwy Towar na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie wadliwego Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową, telefoniczną lub pisemną. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta, Klient każdorazowo zostanie poinformowany na piśmie listowną przesyłką poleconą.

 10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

X. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIE SERWISU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Mając na względzie zapewnienie poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania serwisu Sklepu Internetowego, Sprzedający zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań służących usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości i przerw w pracy serwisu.
 2. Klient chcący zgłosić uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu Sklepu Internetowego może powiadomić o tym fakcie Sprzedającego według własnego wyboru w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila na adres Biuro@partom.pl
 3. b) kierując pismo na adres siedziby Sprzedającego tj.: Partom Nowa Deba 39-460 ul. Metalowca 12
 4. c) ustnie w siedzibie Sprzedającego tj. Partom Nowa Deba 39-460 ul. Metalowca 12 
 5. Dla usprawnienia procedury przywracania prawidłowego funkcjonowania serwisu Sklepu Internetowego wskazane jest podanie przez Klienta w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 2 powyżej rodzaju, daty wystąpienia i opisu nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego bez zbędnej zwłoki.

XI. ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA KLIENTA

 1. Umowa o korzystanie z konta założonego poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego w sposób i na zasadach określonych szczegółowo w pkt IV ust. 2 – 4 niniejszego Regulaminu zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw i obowiązków nabytych przez każdą ze Stron przed jej rozwiązaniem.
 2. Klient może rozwiązać umowę o korzystanie z konta poprzez zgłoszenie Sprzedającemu żądania usunięcia konta z systemu bazy danych Sklepu Internetowego.

XII. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

 

 1. Klient, który wyraża wolę otrzymywania bieżących informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w Sklepie Internetowym, powinien wpisać na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.partom.pl w okienku „Bezpłatny newsletter” adres e-mail, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta Klienta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania takich informacji (newsletter). W celu potwierdzenia dodania adresu e-mail Klienta do listy newslettera Sklepu Internetowego, na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie wysłany link aktywacyjny. Poprzez kliknięcie na link aktywacyjny (zgodnie z opisem zawartym w treści otrzymanej przez Klienta wiadomości) adres e-mail Klienta zostanie dodany do listy newslettera.
 2. Umowa o świadczenie usługi newsletter drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Klienta na link aktywacyjny, o którym mowa w pkt XI ust. 1 powyżej. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie usługi newsletter drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 3. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usługi newsletter poprzez wpisanie na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.partom.pl w okienku „Bezpłatny newsletter” adresu e-mail i kliknięcie opcji „Usuń subskrypcję”. W celu potwierdzenia usunięcia adresu e-mail Klienta z listy newslettera Sklepu Internetowego, na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie wysłany link aktywacyjny umożliwiający rezygnację z subskrypcji newslettera. Poprzez kliknięcie na link aktywacyjny (zgodnie z opisem zawartym w treści otrzymanej przez Klienta wiadomości) adres e-mail Klienta zostanie usunięty z listy newslettera.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Partom ul. Metalowca 12  39-460 Nowa Deba o numerze NIP:867-224-00-74 , Regon:361171377
 2. Sprzedający jako administrator danych osobowych zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań i środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym do wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełniania, zgłoszenia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio do Sprzedającego. Dane osobowe Klienta dostępne są po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego w ramach indywidualnego konta Klienta.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym również w celu dostawy zamówionych Towarów) oraz w celu wykonania innych obowiązków Sprzedającego określonych w niniejszym Regulaminie (obsługa procesu rejestracji/logowania do konta Klienta) i/lub odpowiednio w przypadku usługi newsletter w celu przesyłania informacji handlowych.
 5. Do przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach usługi newsletter postanowienia ust. 1 – 3 pkt VIII niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Sprzedający zastrzega sobie niniejszym prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem przedmiotowych zmian. Informacja o zmianie Regulaminu będzie utrzymywana na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 14 dni i zostanie udostępniona najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób które złożyły Zamówienia lub zawarły umowy przed zmianą Regulaminu, co oznacza że do Zamówień złożonych i umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w dniu ich złożenia lub odpowiednio zawarcia.
 4. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich rozwiązania polubownie. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.
Produkt dodany
Produkt jest już na liście ulubionych

Koszyk zakupów

close